Gujarat Employers' Organisation

Governing Body - 2020-21


PRESIDENT
Card image

MR. VIRAL KOTHARI
Director
Gujarat Plug in Devices (P) Ltd


SR. VICE PRESIDENT
Card image

MR. BHAVIK KHERA
Managing Director
SEE Linkages Pvt Ltd


VICE PRESIDENT
Card image

MR. NIRAJ PATEL
Partner
Neogen Enterprise LLP


HON. TREASURER
Card image

MR. SUNIL SHAH
Director
Acros India Pvt Ltd

PAST PRESIDENTS

1

Mr. Harsh Patel

2

Mr. Vipul Ray

 

ELECTED MEMBERS:

 

CO OPTED MEMBERS:

 

 

SPECIAL INVITEES:

 

1 Mr. Ajay Parikh Mr. Y S D Pawar 1 Mr. Bhupinder Singh
2 Mr. Shwetanshu Patel Mr. Rakesh Chhabra 2 Mr. S K Raijada
3 Mr. Yogesh Velani 3 Mr. Anurag Maheshwary 3 Mr. Sunil Pathak
4 Mr. Sudhir Chemburkar 4 Mr. Nishank Patel 4 Mr. Prashant Gaekwad
5 Mr. Ashwin Gandhi     5 Mr. Dattesh Shah
6 Mr. Kaushik K Chokshi     6 Mr. Sanjay Suthar
7 Mr. Vikram Singh     7 Mr. Rajesh Vaidya
        8 Mr. Anant Indulkar 
        9 Mr. Suren Rathod